fbpx
Close

R E G U L A M I N.

Niniejszy regulamin jest odpowiedzią na wymóg spełnienia obowiązku informacyjnego wobec odwiedzających – zwanych w dalszej części regulaminu Klientami – stronę www.anabellesanchez.pl wraz z jej podstronami zwanej w dalszej części regulaminu Stroną, w związku z zamówieniami dokonywanymi w ramach umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Strony, której właścicielem oraz administratorem jest “Spa dla Duszy” Sylwester Zieliński  NIP: 6111263036, REGON: 020529110 z siedzibą w Jeleniej Górze, ul.Zielona 8/2 , 58-560, zwany w dalszej części regulaminu Usługodawcą.

Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Klientom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Klienci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

Świadczeniem realizowanym za pośrednictwem Strony jest dokonywanie zamówień na indywidualne sesje online oraz dedykowane kursy, nagrania wideo, audio oraz e-booki.

Dobrowolne podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Przy rezerwacji oraz zamówieniu niezbędne jest dobrowolne podanie: imienia, nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail w celu możliwości ustalenia terminu i potwierdzenia realizacji zamówienia. Wszystkie podane dane są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem RODO,  z Polityką Prywatności można zapoznać się pod linkiem – Polityka Prywatności 

Wymagania techniczne do realizacji sesji online.

Opłacone z góry indywidualne sesje online są realizowane  za pośrednictwem sieci internet z wykorzystaniem tzw. wideokomunikatorów (np. Skype, Messenger lub inne) w ustalonym terminie.

Do prawidłowej realizacji usługi indywidualnej sesji online wymagany jest dostęp do urządzenia końcowego typu komputer, laptop lub smartfon, wyposażonego w niezbędne oprogramowanie (np. Skype, Messenger lub inne) podłączonego do sieci internet o prędkości przesyłu danych umożliwiających płynne oglądanie i słuchanie mediów strumieniowych audio i wideo z jednoczesnym wykorzystaniem funkcji mikrofonu.

W razie wystąpienia problemów natury technicznej związanych ze złą jakością połączenia, za obopólną zgodą sesja może być przeprowadzona za pomocą innych dostępnych środków technicznych lub przełożona na inny, dogodny dla obydwu stron termin. W takim przypadku wpłata dokonana na poczet danej sesji jest automatycznie zaliczana na poczet nowej.

Zmiana terminu rezerwacji sesji.

Zmiana terminu rezerwacji sesji może być dokonana najpóźniej do 72 godzin przed zarezerwowanym terminem. W takim przypadku po skutecznym anulowaniu poprzedniej rezerwacji mailem wysłanym na adres kontakt@anabellesanchez.pl Klient może dokonać kolejnej rezerwacji wolnego terminu  sesji. Wpłata dokonana na poczet poprzednio zarezerwowanego terminu sesji jest automatycznie zaliczana na poczet nowej rezerwacji Klienta.

Odwoływanie sesji i zwroty wpłat.

Nie ma możliwości zmiany ani odwołania sesji w czasie krótszym niż 72 godzin przed terminem sesji a dokonana wpłata nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi. Wpłata za zarezerwowaną sesję winna być dokonana na 72 godziny (3 dni) wcześniej przed terminem zarezerwowanej sesji.

Zwrot wpłaty za odwołaną sesje przysługuje Klientowi pod warunkiem przesłania informacji w formie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@anabellesanchez.pl, nie później jak 7 dni przed terminem sesji. Po upływie tego terminu, wpłata nie podlega zwrotowi.

Pakiet 4 sesji.

Pakiet 4 sesji należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni od daty zamówienia. Po tym czasie zamówione a nie wykorzystane sesje przepadają wraz z dokonanymi wpłatami. Zmiany terminów poszczególnych sesji wchodzących w skład pakietu dokonywane są na zasadach identycznych ze zmianami pojedynczych sesji.

Dostęp do zakupionych produktów cyfrowych.

Dostęp do zakupionych dedykowanych kursów, nagrań wideo, audio oraz e-booków będzie realizowany za pośrednictwem przesyłanych pocztą elektroniczną zamówionych i opłaconych produktów lub linków dostępowych.

Składając zamówienie na dedykowane kursy, nagrania wideo, audio oraz e-booki Klient jednocześnie wyraża zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będąc tym samym świadomy, że w ten sposób traci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@anabellesanchez.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura obsługi klienta mieszczącego się w siedzibie Usługodawcy.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu.